Integritetspolicy

 1. Universal Music AB, Box 55777 11483 Stockholm, med organisationsnummer 556024-9566 (”Universal Music”) ansvarar behandlingen av personuppgifter. Vid frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via info.se@umusic.com.

  Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför? Hur länge sparas uppgifterna?
 2. De personuppgifter du lämnar om dig själv i samband med att du anmäler dig till nyhetsbrev, utskick eller andra digitala meddelanden, kommer att behandlas för att kunna skicka dig den information du har anmält ditt intresse till. Vår rättsliga grund för behandlingen är att du har lämnat samtycke.
 3. De personuppgifter vi behandlar om dig är uppgifter som du själv har uppgett till oss, vilket är namn, e-postadress och/eller telefonnummer. Uppgifterna sparas tills du avregistrerar dig från fortsatta utskick via länken i slutet av nyhetsbrevet eller enligt annan instruktion som framgår av meddelandet.

  Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

 1. Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt av oss på Universal Music och i vissa fall delas de även med den artist som informationen gäller. Universal Music överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES-området som huvudregel.
 2. Om vi skulle överföra dina uppgifter utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att detta görs i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Universal Music kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas, när lagen så kräver, genom att tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring:
 • Det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
 • Vi använder avtal med klausuler som godkänts av EU-kommissionen och som innebär samma skydd för personuppgifter som inom EU/EES.

  Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

 1. Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.
 2. Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter har du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.
 3. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi håller och behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla oss ytterligare information, komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.