Tävlingsvillkor – Integritetspolicy för Tävlingsdeltagare i ”En Sekund 2021”

 1. ”En Sekund 2021”
  Dessa tävlingsvillkor gäller deltagandet i tävlingen ”En Sekund 2021” via TjuvjaktEnSekund.lnk.to/tavling som administreras av Universal Music AB.
 2. Arrangör
  Denna tävling är skapad av Universal Music AB, org.nr. 556024–9566, Box 5577, 114 83 Stockholm (nedan Universal Music) i samarbete med Olle Grafström AB, 30 Tusen Dagar AB, E.A.L Music AB, River River AB och Kid the Squid AB, (nedan gemensamt Tjuvjakt/Mångata Records). Tjuvjakt/Mångata Records innehar samtliga immateriella rättigheter och fullständig förfoganderätt till inspelningen och verket ”En Sekund”. Universal Music är exklusiv licenstagare till inspelningen ”En Sekund” av Tjuvjakt/Mångata Records.
  Universal Music ansvarar för tävlingen och behandlingen av personuppgifter. Vid frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via tavling.sweden@umusic.com.
 3. Behörighet att delta i tävlingen
  Tävlingsdeltagare ska vara 18 år eller ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen samt vara bosatt i Sverige. Genom att delta i tävlingen godkänner du tävlingsvillkoren och att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy. För att kunna utse och kontakta en vinnare behöver vi namn, efternamn och e-postadress.
 4. Tävlingsperiod
  Tävlingen börjar 24 september 2021 och pågår till och med 1 oktober 2021 kl. 00.00. Endast personer som har tävlat innan Tävlingsperiodens slut är med i tävlingen.
 5. Så här gör du för att delta i tävlingen
  Du registrerar dina uppgifter på hemsidan. Det kommer vara flera vinner och vinnarna kommer att lottas ut. Ingen person kan vinna mer än ett pris.
 6. Ensamt ansvarig
  Universal Music är ensamt ansvarig för denna tävling och för frågor kring tävlingen. Spotify medverkar inte i denna tävling som sådan.
 7. Pris
  Vinnarna av tävlingen erhåller ett digitalt certifikat. Certifikatet innehåller vinnarens namn kopplat till en sekund av inspelningen ”En Sekund” av Tjuvjakt/Mångata Records och Erik Lundin. Vinnarna erhåller inga immateriella rättigheter eller förfoganderätt till inspelningen eller verket ”En Sekund” av Tjuvjakt/Mångata Records och Erik Lundin. Vinnarna har inga möjligheter att göra anspråk på inspelningen eller verket ”En Sekund” gentemot Tjuvjakt/Mångata Records, Universal Music eller tredje part.
 8. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.
 9. Universal Music tar inte ansvar för konsekvenserna av eventuella tekniska svårigheter, tillfälliga eller permanenta systemfel, dataförlust eller andra problem som kan påverka deltagandet eller slutresultatet för tävlingen. Universal Music kan när som helst överlåta hela eller delar av sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa tävlingsvillkor till tredje part i syfte att genomföra tävlingen.
 10. Universal Music förbehåller sig rätten att när som helst och utan att ange skäl begränsa eller avbryta enskilda tjänster och funktioner på webbplatsen, utan föregående meddelande till de tävlande. Universal Music förbehåller sig rätten att ändra tävlingen och dessa regler och föreskrifter när som helst utan föregående meddelande till de tävlande och utan att ange skäl för att förlänga eller begränsa tidsramen. Detta gäller särskilt om korrekt utförande inte kan garanteras av tekniska eller juridiska skäl. I sådant fall har deltagarna inte rätt till några krav mot Universal Music. Universal Music kommer att meddela eventuella nya regler på tävlingswebbplatsen. Universal Music förbehåller sig även rätten att avbryta eller avsluta tävlingen om det finns sakliga skäl för det. I ett sådant fall har deltagarna inte rätt till några krav mot Universal Music.
 11. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Universal Musics beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 12. Svensk rätt tillämpas på dessa tävlingsvillkor och eventuell rättslig tvist ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
 13. Om någon bestämmelse i tävlingsreglerna är eller blir olaglig, ogiltig eller overkställbar ska detta inte påverka giltigheten eller verkställbarheten i för de återstående bestämmelserna.

  Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför? Hur länge sparas uppgifterna?

 14. De personuppgifter du lämnar om dig själv i samband med deltagande i tävlingen kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Vår rättsliga grund för behandlingen är att den är nödvändig för att vi ska fullgöra vårt avtal med dig som tävlande genom att administrera ditt deltagande och kontakta dig som vinnare och förmedla din vinst. I de fall du är skattskyldig för vinsten är vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter att behandlingen är nödvändig för att vi ska följa tvingande lag.
 15. De personuppgifter vi behandlar om dig är uppgifter som du själv har uppgett till oss; namn, e- postadress och andra personuppgifter som du lämnat i samband med ditt deltagande. Om dessa uppgifter inte lämnas kommer du inte att kunna delta i tävlingen eftersom vi inte kan administrera ditt tävlingsbidrag eller kontakta dig som vinnare och förmedla din vinst utan uppgifterna. Uppgifterna sparas tills tävlingen är avslutad och vinnare är meddelad. Uppgifterna på våra sociala medier kommer att finnas kvar på våra sociala medier om inte du specifikt ber oss att ta bort dem.
 16. Om du samtycker till och registrerar dig för att få nyhetsbrev från oss sparar vi din e-postadress tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.

  Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

 17. Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt av oss på Universal Music och i vissa fall även med namngiven tredje part i de fall tävling är i samarbete med denne. Universal Music överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES-området som huvudregel.
 18. Om vi skulle överföra dina uppgifter utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att detta görs i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Universal Music kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas, när lagen så kräver, genom att tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring:
  – Det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet;
  – Vi använder avtal med klausuler som godkänts av EU-kommissionen och som innebär samma skydd för personuppgifter som inom EU/EES.

  Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

 19. Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.
 20. Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter har du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.
 21. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi håller och behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla oss ytterligare information, komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten.