Allmänna Tävlingsvillkor– Integritetspolicy för Tävlingsdeltagare

 

 1. Universal Music AB, Box 55777 11483 Stockholm, med organisationsnummer 556024–9566 (”Universal Music”) ansvarar för tävlingen och behandlingen av personuppgifter. Vid frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via tavling.sweden@umusic.com.


  Allmänna tävlingsvillkor

 2. Genom att du deltar i tävlingen godkänner du dessa Allmäna Tävlingsvillkor och att dina personuppgifter behandlas i enlighet med vår Privacy Policy.
 3. Tävlingsdeltagare ska vara 18 år eller ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen samt, om ej annat anges, vara bosatt i Sverige.
 4. Vinnaren kommer att bli kontaktad personligen via telefon, brev, e-post eller sociala medier. Därför behöver vi namn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress och användarnamn i sociala medier. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort eller användarnamn i sociala medier att publiceras på vår hemsida och i våra sociala medier.
 5. Vinnaren utses genom lotteri eller av en jury bestående av anställda på Universal Music. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom.c Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten. Om Universal Music, efter rimliga ansträngningar, inte har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, äger Universal Music rätt att (om möjligt) utse en ny vinnare i tävlingen.
 6. Anställda vid Universal Music eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.
 7. Universal Music tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, sänts fel eller blivit för sent levererade eller för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller slutresultatet för tävlingen.
 8. Genom att godkänna dessa Allmänna tävlingsvillkor intygar du att du själv är upphovsman till insänt bidrag och att bidraget inte begår intrång i annans rättigheter eller står i strid med annans intresse eller tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande annan part.
 9. Universal Music förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande, om Universal Music bedömer att den tävlande inte följer tävlingsreglerna eller om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande. I händelse av dispyt över reglerna, uppträdande, resultat och alla andra ärenden i relation till tävlingen kommer Universal Musics beslut vara slutgiltigt och ingen korrespondens eller diskussion kommer att inledas.
 10. Svensk rätt tillämpas på dessa Allmänna Tävlingsvillkor och eventuell rättslig tvist ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.


  Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför? Hur länge sparas uppgifterna?

 11. De personuppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av tävlingsbidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. Vår rättsliga grund för behandlingen är att den är nödvändig för att vi ska fullgöra vårt avtal med dig som tävlande genom att administrera ditt deltagande och kontakta dig som vinnare och förmedla din vinst. I de fall du är skattskyldig för vinsten är vår rättsliga grund för att behandla dina uppgifter att behandlingen är nödvändig för att vi ska följa tvingande lag.
 12. De personuppgifter vi behandlar om dig är uppgifter som du själv har uppgett till oss; namn, e-postadress och telefonnummer samt andra personuppgifter som du lämnat i ditt tävlingsbidrag. Om efterfrågade uppgifter inte lämnas kommer du inte att kunna delta i tävlingen eftersom vi inte kan administrera ditt tävlingsbidrag eller kontakta dig som vinnare och förmedla din vinst utan uppgifterna. Uppgifterna sparas tills tävlingen är avslutad och vinnare är meddelad. Uppgifterna på våra sociala medier kommer att finnas kvar på våra sociala medier om inte du specifikt ber oss att ta bort dem.
 13. Om du samtycker och registrerar dig till våra mailutskick, sparar vi din e-postadress tills du avregistrerar dig från mailutskicket.


  Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

 14. Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt av oss på Universal Music och i vissa fall även med namngiven tredje part i de fall tävling är i samarbete med denne. Universal Music överför inte dina personuppgifter utanför EU/EES-området som huvudregel.
 15. Om vi skulle överföra dina uppgifter utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att detta görs i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd. Universal Music kommer att säkerställa att lämpliga skyddsåtgärder vidtas, när lagen så kräver, genom att tillse att åtminstone en av följande förutsättningar är uppfyllda vid varje sådan överföring:
  -Det finns en adekvat skyddsnivå i mottagarlandet.
  -Vi använder avtal med klausuler som godkänts av EU-kommissionen och som innebär samma skydd för personuppgifter som inom EU/EES.


  Vilka rättigheter har du att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter?

 16. Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig i anslutning till vår assistans.
 17. Om du har samtyckt till att vi får behandla dina personuppgifter har du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av det lämnade samtycket. Återkallelsen av ditt samtycke får dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.
 18. Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som vi håller och behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla oss ytterligare information, komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har även rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter eller att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Du kan läsa vår fullständiga Privacy Policy här: Privacy Policy UMG